Extra verhoging OZB in 2022 van tafel

Op dinsdag 9 november 2021 is in de raadsvergadering de gemeentebegroting voor de jaren 2022-2025 vastgesteld. Bij gelegenheid hiervan spraken de verschillende raadsfracties hun algemene beschouwingen uit.

VVD-fractievoorzitter Daan Damen nam de toehoorders mee op een ronde die hij eerder op de dag door Waalre had gemaakt, waarbij hij stil stond bij een aantal mooie projecten die we in de afgelopen raadsperiode gerealiseerd of in gang gezet hebben. Zo was er aandacht voor de Westparallel (N69) en Eindhovenseweg, ontwikkelingen op den Hof, wonen rondom waterplas de Meeris en de nagenoeg voltooide vernieuwing van de Traverse-zuid in Waalre-dorp.
Voor de toekomst vroeg Daan blijvende aandacht voor de kwaliteit van straten, stoepen en paden in Aalst en Waalre, omdat die er nog op een flink aantal andere plekken niet goed bij liggen.

Aan de hand van een virtuele stop bij het huis van Waalre kwam vervolgens de begroting aan bod. Daan stelde met tevredenheid vast dat er met name voor 2022 wat ruimte in de begroting is, gezien de positieve financiële ontwikkelingen van de laatste maanden. Naar aanleiding hiervan zei hij:

Nu er financiële ruimte is ontstaan, vindt de VVD wel dat wij onze inwoners, zeker in deze tijd, niet meer kunnen vragen om een extra bijdrage. Wat ons betreft gaat de extra OZB-verhoging van 1,5% dan ook van tafel.”

Het door de VVD ingediende amendement, om de door het college voorgestelde extra OZB-verhoging van 1,5% inderdaad te schrappen, is vervolgens aangenomen. De aangepaste begroting zelf werd ook unaniem aangenomen. Dat stemt ons tevreden, want het is een mooie prestatie om in deze tijden een sluitende gemeentebegroting te kunnen presenteren, zonder extra lastenverzwaring voor de inwoners.

Een punt van zorg is wel dat het college daarbij voor de jaren na 2022 alsnog gerekend heeft met een flinke OZB-verhoging, die de verwachte teruglopende uitkering uit het gemeentefonds van het Rijk moet compenseren. Uiteraard zal de VVD-fractie ook na de verkiezingen in maart 2022 deze ontwikkelingen nauwgezet volgen. Wij blijven ons inzetten voor zo laag mogelijke lokale lasten.