Jaarrekening 2020 en Kaderbrief 2021

In de raadsvergadering van 6 juli werden besluiten genomen over de jaarrekening 2020 en de kaderbrief. Met betrekking tot de jaarrekening verheugt het de VVD dat er in het jaar 2020 ruim 9 ton is overgebleven. Wij spreken graag onze waardering en dank uit naar het (vorige) college over dit mooie resultaat, in zeer moeilijke omstandigheden.

Tegelijkertijd vertroebelt de corona situatie het financiële plaatje, en weten we op dit moment niet of er wellicht op enig gebied nog een inhaalslag nodig zal zijn. Daarbij komen nog steeds onzekerheden over de uitkering uit het gemeentefonds, tekorten in het sociaal domein en dekking voor grote projecten in Waalre, zoals de herinrichting van de Eindhovenseweg en Traverse en de aanpak van het dorpscentrum Aalst. Stuk voor stuk ontwikkelingen die een impuls zullen geven aan de kwaliteit van wonen in onze gemeente, en die voor de VVD dan ook belangrijk zijn.

Alhoewel het financiële plaatje door enkele recente meevallers (hogere uitkering vanuit het Rijk uit de meicirculaire en een compensatie voor jeugdzorg in 2022) minder somber is dan enkele weken geleden, blijft de dreiging van een structureel tekort op langere termijn aanwezig. Door een aantal partijen is daarom op de kaderbrief, die in aanloop naar de begroting de grote lijnen aangeeft voor de komende jaren, een amendement ingediend waarbij een negatief saldo in de meerjarenraming in principe aangevuld wordt door een verhoging van de OZB.

Fractievoorzitter Daan Damen zegt hierover: ”Wij vinden het jammer dat de rekening voor een eventueel negatief saldo in de begroting volledig bij inwoners en ondernemers wordt neergelegd. Daardoor worden deze opgezadeld met een onnodig hoge lastenverzwaring van 7% (5,5% plus indexering). Naar onze mening is het onvermijdelijk om, parallel aan een eventueel beperkte OZB verhoging, ook serieus en kritisch te kijken naar de uitgaven. En niet te volstaan met gratuite opmerkingen over ‘slimmer inzetten van budgetruimte’ door onrealistische besparingen op ‘inhuur van derden’ of ‘scherper aanbesteden’.”

Wij erkennen dat kritisch kijken naar de uitgaven betekent dat in een worst case scenario mogelijk pijnlijke keuzes niet vermeden kunnen worden. Maar we schieten er niets mee op om weg te lopen voor deze discussie en inwoners en ondernemers de rekening te presenteren. De VVD heeft daarom de geamendeerde kaderbrief ook niet willen steunen.