WMO kosten beteugelen. Kan dat?

Bij de behandeling van de 2e financiële Tussenrapportage (Turap) is gebleken dat de kosten van de huishoudelijke hulp in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (kortweg: Wmo) in Waalre uit de hand lopen. Het is één van de landelijke regelingen die door gemeenten moet worden uitgevoerd en die hen in toenemende mate voor financiële problemen stelt. Net zoals ook de jeugdzorg.

In oktober 2020 was het budget nog gesteld op 620.000 euro, maar dit is inmiddels stapsgewijs verhoogd; in de 2e Turap is een bedrag van 1.080.000 euro opgenomen. Dit is een toename van 75% in vijf maanden! En gezien de doorstijgende trend is een verdere bijstelling van het budget niet uitgesloten.

Zeer recent was er nog aandacht in de media voor een advies van de Raad voor Openbaar Bestuur (ROB). De ROB waarschuwt voor de huidige wijze van financieren van gemeenten en noemt de huidige situatie, waarbij gemeenten geld ontvangen uit het Gemeentefonds terwijl het Rijk in toenemende mate precies bepaalt aan welke taken dit geld moet worden uitgegeven en hoe dit ingevuld dient te worden, onwenselijk. Dit leidt tot “uitholling van de lokale democratie”.

Verder spreekt de ROB van “winkelen met andermans portemonnee”. Veel gemeenten zien dat het gesubsidieerde abonnementstarief voor de huishoudelijke hulp een aanzuigende werking heeft, dat leidt tot een flinke groei van het aantal cliënten en daarmee een forse kostenstijging. Zo ook in Waalre.

Fractievoorzitter Daan Damen zegt hierover: “Deze kosten zijn voor Waalre niet meer op te brengen en daarom zijn wij van mening dat dringend onderzocht moet worden of deze toch enigszins te beteugelen zijn. Dat daarbij zorgvuldigheid betracht dient te worden om zeker te stellen dat de toegang tot de voorziening voor diegenen die het echt nodig hebben gewaarborgd blijft, moge duidelijk zijn”

De Vereniging van Nederlandse gemeenten, de VNG, heeft op 23 november 2020 een brief gestuurd naar de leden. In deze brief staan een viertal maatregelen om de huishoudelijke hulp “beheersbaar” te houden. De VNG denkt hierbij aan:

  • Financiele zelfredzaamheid betrekken in het onderzoek bij de aanvraag
  • Invoeren van een budgetplafond en een wachtlijst
  • Afwijzen op grond van voorzienbaarheid
  • Het inrichten van een algemene voorziening om de “eigen kracht” te stumuleren.

De VVD in Waalre heeft op 16 maart j.l. een motie ingediend, die door de Raad unaniem is aangenomen, waarin het college verzocht wordt zo spoedig mogelijk voor Waalre de haalbaarheid en het financiële effect in kaart te brengen van invoering van de in de VNG brief van 23 november 2020 genoemde maatregelen ter beheersing van de kosten voor de huishoudelijke hulp.

Wij vertrouwen erop dat het college hiermee spoedig aan de slag gaat zodat wij op korte termijn meer grip kunnen krijgen op deze kostenpost.