Dankzij VVD binnenkort verlichting en meer toezicht bij JOP Ericalaan

Eind november 2020 heeft de VVD-fractie in Waalre raadsvragen gesteld over de situatie rond de jongeren ontmoetingsplek, kortweg de JOP, aan de Ericalaan in Aalst. Deze vragen zijn eind december door het college van B&W beantwoord. De antwoorden zijn hier te vinden. Op 19 januari 2021 zijn deze antwoorden in de Raad besproken.

De VVD wilde nog eens nader ingaan op de keuze van de locatie. Uit gesprekken met omwoners kwam naar voren dat zij indertijd hierbij nauwelijks gehoord zijn. De locatie was al bepaald en daarna werd er nog wat over details gesproken. De VVD wilde weten, wat er nu met de omwonenden en andere belanghebbenden besproken is.

De burgemeester gaf aan dat hij destijds niet betrokken was bij dit project, maar het wellicht anders zou hebben aangepakt. Inmiddels heeft er een evaluatie plaatsgevonden over de ervaringen in de buurt, onder jongeren en jongerenwerkers maar ook bij de politie. De burgemeester gaf tijdens de raadsvergadering aan, dat de resultaten rond 29 januari gedeeld kunnen worden met de Raad.

Uiteraard is het onwenselijk als er overlast is rondom de JOP, maar volgens de gemeente is er weinig overlast. De burgemeester geeft zelfs aan dat het op dit moment "heel goed" gaat. Dit is gebaseerd op een gering aantal meldingen bij de politie en de BOA's.

Desondanks is mede dankzij onze vragen toch een onderzoek gestart naar het opschuiven van de JOP met zo'n 50 meter. Dat zou onder andere het probleem van vermenging van jongere kinderen op de skatebaan en de wat oudere jeugd op de JOP kunnen oplossen. Ook wordt gekeken naar extra verlichting en beter toezicht van handhavers op de nieuwe plek.

In antwoord op een vervolgvraag van de VVD gaf de burgemeester aan dat dit onderzoek medio februari 2021 gereed is, waarna de aanpassingen zullen worden gerealiseerd.

Voor de VVD staat voorop dat de veiligheid van de woonomgeving hier niet in het geding mag zijn. Als de voorgestelde aanpassingen niet tot voldoende verbetering van de situatie leiden, willen we zwaardere maatregelen (zoals cameratoezicht) overwegen. Wij zullen de situatie rondom de JOP aan de Ericalaan, samen met de omwonenden, nauwlettend blijven volgen.