Winstwaarschuwing Begroting 2021

Tijdens de besluitvormende Raadsvergadering van 15 september 2020, deelde VVD-wethouder Loek Kruip de volgende informatie met de Raad. Het betreft uitkeringen van de Rijksoverheid naar o.a. gemeenten.

Een eerste discussie is de volgende. De landelijke overheid onderzoekt een manier voor het anders indelen van de parameters waarop de weging van de uitkeringen naar provincies, gemeenten en andere organisaties is gebaseerd. Het doel is om de grote schommelingen in de circulaires in mei, september en december tegen te gaan; deze schommelingen veroorzaken vaak problemen in de begrotingen van deze organisaties.

In dit onderzoek is er een tweedeling:

  • Onderzoek naar het sociaal domein. De eerste cijfers van het sociaal domein zijn bekend. Globaal worden de grote steden voordeelgemeenten en de kleinere gemeenten nadeelgemeenten met voor Waalre een voorziene vermindering van 58 Euro per inwoner dus bijna 1 Miljoen Euro op jaarbasis.; en
  • Onderzoek naar de overige domeinen die tezamen het klassiek domein genoemd worden. Daar zijn de cijfers nog van bekend.

Een tweede discussie is de grootte van het gemeentefonds. Vele gemeenten hebben het rijk laten weten dat zij met name door de ontwikkelingen in het sociaal domein niet meer in staat geacht mogen worden om sluitende begrotingen aan te bieden. Vandaar dat er massaal gevraagd wordt om het gemeentefonds te vergroten.

In de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (op 25 september a.s.) komt er een resolutie op tafel met als titel: VNG, stop herverdeling gemeentefonds. Het college van B&W in Waalre is voornemens om deze resolutie te steunen.

Wethouder Kruip gaf nog een winstwaarschuwing af:

“Komende begroting voor 2021 is beleidsarm maar sluitend. Ik zou het op prijs stellen dat u de begroting enerzijds bekijkt vanuit mogelijk nog komende Corona effecten en anderzijds vanuit de donkere wolk zoals hiervoor beschreven.”

De VVD maakt zich ernstige zorgen over deze ontwikkelingen en zal een en ander nauwgezet blijven volgen.