Bestuurscrisis in Waalre: vervolg

Op maandag 24 augustus heeft de gemeenteraad verder gesproken over de bestuurscrisis in Waalre. De VVD-fractie wil vooropstellen dat zij ontstemd is over de gang van zaken en dat zij het handelen van de wethouders, inclusief de eigen VVD wethouder Kruip, onaanvaardbaar vindt. Dit past niet bij het integer en transparant bestuur waar de VVD voor staat.

Toch heeft de VVD-fractie een motie van wantrouwen tegen de wethouders in het college van B&W niet gesteund. Omdat de voltallige oppositie de motie wel steunde en de stemmen op 8-8 bleven staken, is deze motie aangehouden.

Wij steunden de motie niet, omdat wij zien dat het college van B&W alsnog bereid is met elkaar aan de slag te gaan om een oplossing te vinden voor de situatie. Wij willen dit verbetertraject van het college eerst een kans geven om te slagen en daarnaast in een grondig onderzoek alle feiten boven tafel krijgen.

Nu al verregaande en onomkeerbare stappen nemen draagt niet bij aan een structurele oplossing voor het probleem.

Wel heeft de fractie een motie van afkeuring tegen het college gesteund, omdat wij in ieder geval van mening zijn dat de raad onvoldoende en niet tijdig is geïnformeerd door de wethouders. En als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, zal de VVD-fractie haar verantwoordelijkheid nemen.