Eerste digitale raadsvergadering in Waalre

12 mei 2020 Was een historische dag voor de gemeenteraad van Waalre. De eerste digitale raadsvergadering ooit! Na wat kleine opstartproblemen met de uitzending van de raadsvergadering verliep de avond goed. Er zijn weer besluiten genomen om van Waalre een nog mooiere gemeente te maken! Een tweetal besluiten die wij belangrijk vinden willen wij extra benoemen namelijk; de vaststelling van het stedenbouwkundig plan Heijde park en de vaststelling van de Woonnotitie 2030. Beide voorstellen gaan over goed en mooi wonen in onze gemeente. En dat is zeer belangrijk in deze tijden van woningnood em oplopende huizenprijzen!

Het plan Heijde park (Heistraat Zuid fase 2) behelst de uitgangspunten voor beeldkwaliteit en hiermee heeft de raad duidelijk gekozen voor een hoogwaardige ruimtelijk ontwikkeling. Exclusief wonen in een prachtige omgeving.
Met het aannemen van de woonnotie hebben wij als fractie en als raad stelling genomen over wonen in Waalre in 2030. Bijzondere aandacht gaat in deze woonnotitie uit naar enkele doelgroepen waar de nood bijzonder hoog is.

  • Voor starters worden minimaal 110 goedkope koopwoningen gerealiseerd en wordt een notitie opgesteld om te bezien welke financiële ondersteuning mogelijk is voor starters.
  • Voor senioren zullen seniorenwoningen in elke prijsklasse worden gebouwd.
  • En voor mensen met een laag inkomen zal Waalre ook een gemeente zijn waar zij kunnen blijven wonen, minimaal 200 sociale-huurwoningen zullen worden gebouwd de komende 10 jaar.

Voor elke prijsklasse zullen dan ook woningen worden gebouwd om zodoende te proberen doorstroming in onze gesloten woningmarkt te creëren.De VVD heeft dit voorstel daarom ook gesteund en heeft het college gevraagd voortvarend te werk te gaan.

Naast deze besluiten heeft de VVD twee moties vreemd aan de orde van de dag mede ingediend om de ondernemers, inwoners en verenigingen in onze gemeente te steunen tijdens de huidige corona- crisis.

  • Met de motie ‘Luisteren naar de samenleving’ hebben wij gevraagd inwoners, verzorgers en ondernemers uit te nodigen om met plannen te komen en om soepel met regels en handhaving om te gaan.
  • Met de motie 'Ondersteuning maatschappelijk middenveld' heeft de raad unaniem het college opgeroepen te onderzoeken op welke wijze huur en OZB gecompenseerd kunnen worden over de periode maart tot juli 2020 om zo het maatschappelijk middenveld te ondersteunen.

De VVD kijkt met grote tevredenheid terug op deze (digitale) raadsvergadering in moeilijke tijden. Onze fractie blijft zich inzetten voor onze inwoners en ondernemers en zijn dankbaar voor het harde werk van onze ambtenaren en college van burgemeester en wethouders.