Procesvoorstel voor de realisatie van het dorpshart Aalst 2.0 unaniem aangenomen

Een levendig en bruisend centrum is belangrijk voor ieder dorp.Het centrum moet dan ook echt het hart van een dorp zijn. Een plek waar mensen willen verblijven, waar evenementen plaats vinden en waar kwalitatief hoogstaande winkelvoorzieningen zijn. Kortom, er moet leven in de brouwerij zijn.

Bij de ‘visie vitaal dorpshart 2.0’ heeft de VVD aangegeven voorstander te zijn van een organische aanpak. Deelprojecten moeten individueel opgepakt kunnen worden zonder dat dat ten koste gaat van de algehele samenhang. Alle opties moeten worden opengehouden en kansen moeten worden benut. Nu bespreken wij hoe het proces er uit gaat zien.

Het is duidelijk dat er risico’s zijn. Bij enkele bouwvelden,vooral rond het poortgebouw, is er sprake van een complexe puzzel van ondernemers en vastgoedeigenaren. De kans dat één of meerdere deelprojecten niet, of niet geheel kunnen worden afgerond, is aanwezig. Zoals de VVD heeft aangegeven tijdens de eerste termijn bij het bespreken van de visie, staat voorop dat de plannen die wij hier maken financieel haalbaar moeten zijn.

De VVD is van mening dat met dit procesvoorstel recht wordt gedaan aan het vervolg op ‘visie vitaal dorpshart 2.0’. Risico’s worden beperkt door een organische aanpak via deelprojecten en de diverse stakeholders en de gemeenteraad hebben een belangrijke rol in de fasen die nog moeten komen.

Raadslid Axel Bijnen zei in zijn eerste termijn daarover verder nog:

“Als het uitkopen van vastgoedeigenaren en het deels weghalen van de muur veel geld kosten, dan zijn dit geen prioriteiten voor de VVD. Om risico’s te beperken is samenwerking tussen gemeenten , omwonenden, marktpartijen en lokale ondernemers cruciaal”.

“Het zal de raad niet verbazen dat de VVD ook vinger aan de pols zal houden of onze ondernemers voldoende betrokken worden”.

“De regierol van de gemeente is in dit proces zeer belangrijk. In publiek-private samenwerkingen is het de taak van de gemeente om het publieke belang te verdedigen en tot een maatschappelijk gedragen uitkomst te komen. Een van de tools die de gemeente hiervoor kan en moet gebruiken is burgerparticipatie. Alle stakeholders moeten worden betrokken en voorkomen moet worden dat alleen de ‘usual-suspects’ gaan deelnemen in de klankboordgroep en op komen dagen op de inloopavonden. De wethouder heeft ook tijdens de beantwoording van de door ons gestelde vragen aangegeven dat een brede participatie van alle stakeholders van belang is”.

De VVD wenst de wethouder, ambtelijke organisatie en andere betrokken partijen veel succes bij de uitvoering van dit voorstel.

De VVD was verder mede-indiener van een, uiteindelijk, raadsbreed ingediend amendement, waarin het college wordt opgeroepen om, wanneer een streefbeeld van een deelproject niet haalbaar is, de raad te informeren over de redenen en de (financiële) gevolgen.