Loek Kruip beëdigd als Wethouder in de gemeente Waalre

Op dinsdag 5 juni is Loek Kruip beëdigd als wethouder Financiën, Economie, Verkeer en vervoer

Foto: Burgemeester Jan Brenninkmeijer beeidigd Loek Kruip tot wethouder


De opdracht die Loek voor de komende periode heeft meegekregen is o.a. te kijken in de Waalrese relatie tot Brainport naar wat er in de regio gebeurt met betrekking tot de economie en waar Waalre lokaal voor staat en daar verantwoordelijkheid voor dragen. Hoe kan Waalre, binnen het bestaande financiële kader, (lokaal) bijdragen aan de Brainport-agenda? Maar ook: wat kan Brainport direct betekenen voor de Waalrese lokale economie? Actualiseer in dat kader het lokaal economisch programma 2011 -2020 in de context van Waalre als Woongemeente.

Onder een goed beleidsakkoord ligt een goede financiële huishouding, met een sluitende begroting. Onze financiële middelen worden voor een deel gefaciliteerd door onze inwoners waar we zorgvuldig mee om willen te gaan. Waalre is een financieel gezonde gemeente en dat willen we zo houden. Voor de komende raadsperiode staat een aantal grote dossiers op het programma, zoals:

De openbare ruimte; het ruimtelijk domein; de N69 en de Traverse; de energietransitie; de duurzaamheidsagenda; reconstructie Den Hof; continuering van het sociaal domein en de gemeenschapshuizen. Deze dossiers doen waarschijnlijk, stuk voor stuk, een behoorlijk beroep op onze begroting. De bijdragen van de rijksoverheid zijn en blijven hierin onzeker.

Kortom, er liggen genoeg uitdagingen voor de komende vier jaar. Zorg voor een jaarlijks meerjarig sluitende begroting, waarbij als uitgangspunt geldt dat de OZB slechts gemotiveerd mag worden verhoogd. Zorg voor een adequate en kwalitatief goede risicoanalyse en monitoring en continueer de periodieke Tussenrapportages aan de Gemeenteraad.

De inhoud van Loek’s portefeuille

Domein: Financiën, Economie, Toerisme en Mobiliteit

Beleidsportefeuille Economie  

• Economie, werkgelegenheid (regionaal) 

• Werkgelegenheidsbeleid (lokaal) 

• Economie lokaal

• Ondernemings- en detailhandelsverenigingen

Beleidsportefeuille Toerisme en Mobiliteit 

• Toerisme 

• (Regionaal) Verkeer en vervoer 

• Openbaar vervoer/Buurtbus 

• Geïndiceerd vervoer 

• Leerlingenvervoer

Bedrijfsvoeringportefeuille 

• Financiën en control 

• Juridische zaken

Beheerportefeuille 

• Grondexploitatie/Grex (primair)