Financiële maandrapportages Turaps

De Turap’s is zo’n twee jaar geleden ingevoerd door het college om de raad tussentijds te informeren over de stand van de financiële zaken.

De Turap’s is zo’n twee jaar geleden ingevoerd door het college om de raad tussentijds te informeren over de stand van de financiële zaken. Deze Turaps (tussenrapportages) verschijnen zo’n 9 x per jaar en dit zou een betrouwbaar overzicht moeten geven hoe het staat met het reilen en zeilen van de operatio­nele financiën. Maar: (1) bij het opstellen van de jaarrekening over het voorliggende jaar kunnen behoor­lijke verschillen ontstaan door het veranderen van accountantsregels en -oordelen. Zoals in 2016 door het anders waarderen van “gronden in behandeling” waardoor we 500.000 Euro moesten afboeken. Geen verlies hoor maar die mogen we pas weer opboeken als die gronden verkocht zijn. (2) Zo ook het decentralisatiesdossier “Jeugdhulp”: 1 miljoen euro per jaar tot nu toe te kort en door druk van de VVD in de Turap van december 2016 eenmalig opgenomen als verwachte uitgaven en financieel in balans gebracht door vroegtijdig winst te melden op een aantal bouwlocaties (VVD dossiers). Dan is het af­wachten wat de rest van de “grondexploitatie“ heeft opgebracht om de financiële positie nog te ver­sterken/verzwakken.

Kortom, leuk zo’n Turap maar het is geen betrouwbare informatiebron voor de onder de streep verwach­ting van de jaarrekening. O ja: en het is opletten in zo’n Turap dat er niet daarmee terloops extra uitga­ven goedgekeurd worden, want tja; om daar nou een extra raadsvoorstel te maken is tijdrovend, dus gebruikt het College dit informatiemiddel ook maar als extra-uitgaven/investerings-goedkeur-middel.